OÜ MediArte (EnnetusMeditsiini Kliinik) teenuse osutamise üldtingimused

Avaldatud 01.03.2022

1. Pooled
1.1. OÜ MediArte (mis tegutseb EnnetusMeditsiini Kliinik nime all) teenuse osutamise üldtingimused reguleerivad Teenuse tellija ja/või Teenuse saaja ja Teenuse osutaja vastastikulisi õigusi ja kohustusi Teenuste osutamisel.
2. Mõisted
2.1. Teenus tähendab üldtingimuste mõistes Teenuse osutaja poolt pakutavaid Tervishoiuteenuseid.
2.2. Teenuse osutaja on üldtingimustes OÜ MediArte koos oma töötajatega (füüsilised ja juriidilised isikud).
2.3. Teenuse tellija on juriidiline või füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada lepingulisi teenuseid Teenuse saajatele. Teenuse tellijaga on sõlmitud Teenuste osutamiseks Leping. Lepingus on sätestatud, kes on nimeliselt Teenuse saajad.
2.4. Tervishoiuteenus on Teenuse osutaja töötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. OÜ MediArte pakutavad tervishoiuteenused on loetletud EnnetusMeditsiini Kliiniku kodulehel (www.ennetusmeditsiinikliinik.ee) ning nimekiri võib ajas muutuda. Tervishoiuteenused on muuhulgas uuringud, analüüsid, tervisetõendite väljastamine.
2.5. Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse OÜ MediArte ja patsiendi vahel sõlmituks patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja broneerimisega tervishoiuteenuse osutamiseks OÜ MediArte poolt, broneeringu puudumisel teenuse osutamise alustamisega.
2.6. Vastuvõtt tähendab üldtingimustes Teenuse osutaja töötaja ja Teenuse saaja kohtumist Teenuste osutamise eesmärgil.
3. Üldtingimuste rakendumine
3.1. Kui Teenuse tellija või Teenuse saaja avaldab soovi broneerida vastuvõtuaega, hakkavad kehtima üldtingimused ning aja broneerimisega annab Teenuse tellija või Teenuse saaja oma nõusoleku tervishoiuteenuse saamiseks.
3.2. Teenuse tellija või Teenuse saaja broneerib vastuvõtuaja spetsialisti visiidile kas Teenuse osutaja broneerimissüsteemi vahendusel, telefoni teel või e-posti kaudu, kasutades selleks Teenuse osutaja kodulehel olevaid kontakte või Teenuse osutaja asukohas.
4. Poolte õigused ja kohustused
4.1. Teenuse saaja õigused:
4.1.1. Olla aktiivselt kaasatud ravimise ja tervise hoidmise protsessi ning olla vastuvõtuaja piires ärakuulatud;
4.1.2. Saada Teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse üldistele nõuetele, vajadusel on Teenuse osutajal õigus kaasata teisi spetsialiste;
4.1.3. Saada Teenuseid Teenuse osutaja asukohas välja arvatud juhul, kui Teenuse olemusest ei tulene teisiti;
4.1.4. Tutvuda Teenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ja saada neist vastavalt kehtivale hinnakirjale ärakirju;
4.1.5. Pöörduda Teenuse osutaja tegevuse kohta hinnangu saamiseks vastavate järelvalveasutuste poole;
4.1.6. Võimalusel ning kokkuleppel Teenuse osutajaga vahetada tervishoiutöötajat.
4.2. Teenuse osutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest kui:
4.2.1. Teenuse saaja hilineb Vastuvõtule;
4.2.2. Teenuse saaja on alkoholi- ja/või narkojoobes või haiguslehel;
4.2.3. Teenuse tellijal või Teenuse saajal on võlgnevus Teenuse osutaja ees;
4.2.4. Teenuse saaja ei ole nõus suurenenud riskiga protseduuride teostamiseks allkirjastama informeeritud nõusoleku lehte;
4.2.5. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada teenust, mis ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;
4.2.6. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada teenust, mis toob kaasa suurema riski tervisele kui Teenuse osutamata jätmine;
4.2.7. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada Teenust, mis seab ohtu Teenuse osutaja töötaja või kolmanda isiku tervise;
4.2.8. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib Teenust, mille osutamiseks puudub Teenuse osutajal tegevusluba/kompetents;
4.2.9. Teenuse tellija või Teenuse saaja rikub oma lepingulisi kohustusi;
4.2.10. Teenuse tellija või Teenuse saaja ei avalda Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;
4.2.11. Teenuse osutaja töötajal ei ole võimalik Teenuse tellijale või Teenuse saajale arusaadavas keeles suhelda;
4.2.12. Teenuse tellija või Teenuse saaja ei järgi head suhtlemistava;
4.2.13. Teenuse tellija või Teenuse saaja ja Teenuse osutaja vahelise erimeelsuse tõttu;
4.2.14. Teenuse saaja tuleb Teenuse osutaja keskusesse koos lemmikloomaga.
4.3. Teenuse osutajal on õigus lükata teenuse osutamine edasi:
4.3.1. Kui Teenuse saaja seisundit arvestades on see mõistlik;
4.3.2. Teenuse osutaja ettenägematu töökorraldusliku probleemi tõttu (Teenuse osutaja personali haigestumised, tehnilised rikked, tarneraskused);
4.3.3. Töötajate streigi tõttu;
4.3.4. Muu vääramatu jõu tõttu.
4.4. Teenuse osutajal on igal ajal õigus ühepoolselt muuta teenuste nimekirja ja hinnakirja. Teenuse tellija või Teenuse saaja tasub teenuse eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.5. Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Teenuse osutajal õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke Teenuse saaja isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Teenuse osutaja töötaja tutvuks Teenuse saaja isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mistahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust. Kui Teenuse saaja tühistab vastuvõtu või jätab vastuvõtule tulemata pärast seda, kui Teenuse osutaja töötaja on tema isikuandmetega tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil tutvunud, loetakse Teenuse saaja isikuandmetega tutvumine tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikuks.
4.6. Teenuse tellija, Teenuse saaja ja Teenuse osutaja käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.
4.7. Teenuse tellija ja Teenuse saaja kohustuvad:
4.7.1. saabuma vastuvõtule õigeaegselt (soovitavalt 10 minutit varem);
4.7.2. Esitama registratuuris fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba);
4.7.3. Teenuse eest tasuma vastavalt hinnakirjale või Lepingu olemasolul tasuma vastavalt Lepingus sätestatule.
4.7.4. Avaldama teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud.
4.7.5. Teavitama Teenuse osutajat esimesel võimalusel, kui Teenuse saaja ei saa broneeritud ajal Vastuvõtule tulla. Kui Tellija või Töötaja ei ole vastuvõtust loobumisest Teenuse osutaja registratuuri teavitanud vähemalt 24h enne vastuvõtuaega või ei teavita üldse, on Teenuse osutajal õigus esitada arve vastavalt hinnakirjale või Lepingu olemasolul vastavalt Lepingus sätestatud hindadele.
4.7.6. tasuma õigeaegselt Teenuse osutaja poolt esitatud arved;
4.7.7. esitama kõik pretensioonid arve osas 7 päeva jooksul arvates arve saamisest;
4.7.8. Teenuse saaja peab kasutama Teenuse osutaja seadmeid või vara heaperemehelikult ning sihtotstarbeliselt järgides kasutusjuhendit ja/või suuliseid juhiseid.
4.7.9. Kui Teenuse tellija ja Teenuse saaja on erinevad isikud, siis Teenuse tellija peab informeerima Teenuse saajaid Teenuse osutamiseks vajalikest tingimustest.
4.8. Teenuse osutaja on kohustatud:
4.8.1. Osutama Teenuse tellijale ja Teenuse saajale Teenust vastavuses õiguslike regulatsioonide, kitsenduste ja piirangutega, mis osutatavatele Teenustele kohalduvad ning vastavalt osutatavatele Teenustele üldiselt kehtivatele nõuetele;
4.8.2. Teavitama Teenuse saajat (kontaktandmete olemasolul) tellitud analüüsi- ja/või uuringutulemustest, mille vastus ei ole teada vastuvõtu ajal, kuid millel on meditsiiniliselt oluline kõrvalekalle normist;
4.8.3. Teenuse osutaja töötleb Teenuse saaja isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse reeglitega;
4.8.4. Hoidma saladuses Teenuse saaja eriliigilisi isikuandmeid nõuetekohaselt vastavalt seadusandlusele;
4.8.5. Dokumenteerima ja säilitama dokumente nõuetekohaselt vastavalt seadusandlusele;
4.8.6. Osutama Teenuseid reeglina eesti keeles, kokkuleppel muus keeles. Teenuse osutaja ei ole kohustatud tõlkima dokumente teistesse keeltesse;
4.8.7. osutama Teenuseid ja tegutsema oma töö teostamisel vastavuses õigusaktides sätestatuga ning Lepingu sõlmimise korral vastavalt Lepingus ja selle Lisades fikseeritule;
4.8.8. teavitama Teenuse tellijat või Teenuse saajat Teenuse osutamise takistustest esimesel võimalusel;
4.8.9. esitama kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega pärast Teenuse saaja tervisekontrolli teostamist tervisekontrolli otsused ja tervisetõendid tervisekontrolli tulemuste kohta Teenuseid tellinud isikule.
5. Teenuse eest tasumine
Teenuse saaja maksab sularahas või pangakaardiga Teenuse osutaja keskuses või Lepingu olemasolul tasub Teenuse tellija vastavalt Lepingus sätestatule.
6. Tagasiside ja kaebused
Teenuse tellija või Teenuse saaja saab Teenuse osutajale esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi:
6.1. e-kirja teel aadressil info@ennetusmeditsiinikliinik.ee
6.2. Teenuse tellija või Teenuse saaja poolt esitatud kaebused registreeritakse ning antakse vastus e-posti teel 10 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest.
7. Vastutus
7.1. Teenuse osutaja osutab teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse parimatele teadmistele ning ravijuhistele.
7.2. Teenuse osutaja ei vastuta teenuste osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Teenuse saaja on teavitatud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Teenuse saaja on andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.
7.3. OÜ MediArte ei saa lubada patsiendi paranemist või uuringu edukust.
7.4. OÜ MediArte ja tervishoiuteenuse osutamisel osalev tervishoiutöötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Teenuse tellija (patsiendi) teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.
7.5. Teenuse tellija (patsient) on kohustatud tõendama asjaolu, millel OÜ MediArte või punktis 7.4 nimetatud isikute vastutus põhineb, välja arvatud kui tervishoiuteenuse osutamisel on rikutud dokumenteerimiskohustust. Põhjuslikku seost rikkumise ja kahju vahel eeldatakse, kui tavapärase raviga oleks saanud patsiendil rikkumise tagajärjel tekkinud terviseriket vältida.
7.6. Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on 5 aastat alates ajast, mil patsient sai teada kohustuse rikkumisest või kahju tekkimisest.
7.7. Järelvalvet teenuse osutaja üle teostab Terviseamet.
8. Lõppsätted
8.1. Teenuse osutajal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudatused Teenuse osutaja koduleheküljel. Teenuse tellijale ja Teenuse saajale kohalduvad need üldtingimused, mis on jõus teenuse tellimise hetkel.
8.2. Üldtingimustes ja Lepingu olemasolu korral Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtus.
© EnnetusMeditsiini Kliinik 2022
    Клиника Профилактической медицины 2022
    Preventive Medicine Clinic 2022
Kontakt
info@ennetusmeditsiinikliinik.ee
+37255651677

OÜ MediArte
Lastekodu 15-72, 10113, Tallinn
Reg.N 12709264
Swedbank EE272200221060543085
Tegevusluba L05498


Made on
Tilda